برنامه هفتگی

ساعات

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

انجام تکالیف

ایام هفته

8:30 –7:45

9:25- 8:40

10:20- 9:35

11:25- 10:35

12:20 – 11:35

13:30 – 12:30

شنبه

ریاضی     

هنر   

هدیه ها

فارسی

فارسی

انجام تکالیف

یکشنیه

قرآن

فارسی     

ریاضی     

علوم

فارسی 

انجام تکالیف

دوشنبه

ریاضی     

قرآن

فارسی   

انجام تکالیف

ورزش

ورزش

سه شنبه

فارسی   

ریاضی     

هنر   

علوم

هدیه ها

انجام تکالیف

چهارشنبه

علوم

ریاضی     

فارسی

فارسی

قرآن

انجام تکالیف

برنامه هفتگی پایه ی دوم فرهنگ یک

سال تحصیلی94-93

 

/ 0 نظر / 21 بازدید