نکات آموزشی

  • فرزندم می دانی کلمات را بر اساس حروف الفبا چگونه مرتب می کنیم؟
  • ما باید به اولین حرف کلمه توجه کنیم  وبر اساس آن کلمات را مرتّب کنیم .مثلا:   کتاب – میوه – آرایش – خرگوش (آرایش – خرگوش- کتاب - لانه – میوه)
  • حرف هم صدا یعنی حروفی که یک صدا دارند ولی به چند صورت می نویسیم مثلا :    (ز- ض – ظ – ذ ) و(ت – ط) و(س – ص – ث ) و(مهتاب  - به به –شاه )(غ   - ق  )  
  • حروف چهارشکلی  حروفی که به چهار صورت در کلمات می آیند مانند :(ع -) (غ) – ( - ِ)
  • حروف یک شکلی به حروفی می گوییم که در هر کجای کلمه که بیایند هیچ تغییری نمی کنند (و –ر – د – ذ – ز – ط – ظ  - ژ)
/ 0 نظر / 14 بازدید